728x90 AdSpace

Tin nhanh

Nhìn bài toán hình học phẳng bằng con mắt tọa độ của Huỳnh Duy Thủy

Một bài viết khá hay về hình học phẳng, nhìn bài toán hình học phẳng bằng con mắt tọa độ, đây là sáng kiến kinh nghiêm của  tác giả Huỳnh Duy Thủy. Trường THPT Tăng Bạt Hổ, Bình Định. Gồm 68 trang rất thú vị.Tải SKKN chủ đề hình học phẳng này: Download 

Dạng text:
PH N A : M U 3
I. tv n . 3
1. Th c tr ng c a v n 32. Ý nghĩa và tác d ng. 33. Ph m vi nghiên c u c a tài. 4
II. Phương pháp ti n hành. 4
1. Cơ s lý lu n và th c ti n có tính nh hư ng cho vi c nghiên c u, 4
tìm gi i pháp c a tài. 
2. Các bi n pháp, th i gian t o ra gi i pháp. 5PH N B : N I D U N G 5
I. M c tiêu 5II. Mô t phương pháp c a tài. 5
1. Thuy t minh tính m i. 62. N i dung c th : 6
Các nguyên t c c n lưu tâm khi gi i bài toán hình h c thu n túy b ng 6
công c t a .
- Hình thành h tr c t a trong m t ph ng. 7
- Nh ng ki n th c thi t y u trong s d ng công c t a . 12 
* Bài t p minh h a: 15 
- D ng bài: Tính toán 15 - D ng bài: Ch ng minh hai ư ng th ng vuông góc. 21 
- D ng bài: Ch ng minh ng th c liên quan n d ài o n t h n g . 24 
- D ng bài: Ch ng minh ư ng th ng i qua i m c nh. 27 
- Bài toán minh h a: 2 cách ch n h tr c t a -các khác nhau. 32 - D ng bài: Tính t s gi a hai o n th ng. 37 - D ng bài: Tương giao gi a các ư ng th ng. 41 
- D ng bài: Xác nh v trí c a i m. 46 
 
- D ng bài: Ch ng minh hai ư ng th ng song song. 


Ngư i th c hi n: Huỳnh Duy Th y 
 
49 
 
1
 
 
Sáng ki n kinh nghi m. Năm h c 2012 - 2013 
53 
- D ng bài: Ch ng minh 1 i m di ng trên 1 ư ng c nh. 
- D ng bài: Liên quan n giá tr l n nh t c a bi u th c. 56 
- D ng bài: Tìm qu tích. 59 3. Kh năng áp d ng. 61 
Ph n trích ngang ho t ng chuyên môn c a tác gi . 63 
PH N C : K T L U N 64 
TÀI LI U THAM KH O 65 
Ngư i th c hi n: Huỳnh Duy Th y 2
 
Sáng ki n kinh nghi m. Năm h c 2012 - 2013 


A.HPH A: M P N NM UU 
 I. I. TT V NN V
 :
 

1. Th c tr ng c a v n :
* Bài toán hình h c ph ng "thu n túy" là m t trong nh ng bài toán c xưa nh t 
c a toán h c, n ch a v p di u kỳ, là m t trong nh ng bài toán r t ph thông và có 
vai trò quan tr ng trong toán h c và i s ng. Trong các kỳ thi ch n h c sinh gi i c p 
t nh, c p qu c gia, qu c t , thí sinh thư ng xuyên ph i va ch m v i bài toán khá "hóc búa" gây nhi u khó khăn, trăn tr này. Vì th vi c tìm hi u và tư ng minh m t gi i pháp kh dĩ là kỳ v ng c a tác gi . 
- S d ng công c t a là gi i pháp ư c c p và lu n bàn trong bài vi t n ày . 
* Nh ng câu h i r t "t nhiên" ư c t ra là: 
- D a vào d u hi u nào, c i m gì mà ta v n d ng công c t a ?
- V i m i bài toán, vi c xây d ng h tr c t a ư c hình thành qua nh ng 
công o n nào? 
- Li u r ng có th xác l p ư c m t nguyên t c chung v i các bư c th c hi n 
có trình t trong vi c v n d ng công c t a hay không?. 
B ng s tr i nghi m, ngư i vi t c g ng gi i áp nh ng câu h i ã t ra v i 
ư c v ng góp m t chút suy nghĩ bé nh c a mình cù n g q u ý t h y c ô t o r a m t g ó c 
nhìn a chi u v bài toán r t ph thông và quan tr ng này. 
2. Ý nghĩa và tác d ng: 
- Gi i pháp s d ng công c t a mang l i nhi u ý nghĩa và tác d ng: V i 
vi c s d ng công c t a , ta ã i s hóa bài toán hình h c. Bi n nh ng quan h 
thu n túy trong hình h c sang y u t v "lư ng", chính vì th "cơ h i" gi i bài toán cao hơn và có ư ng l i hơn. i u này là r t quan tr ng trong d y toán, h c toán. 
3. Ph m vi nghiên c u c a tài: 
Ph m vi nghiên c u mà tài hư ng t i là: 
- Hình thành cô ng lư ng ki n th c thi t y u, n n t ng làm cơ s cho gi i 
pháp s d ng công c t a .Ngư i th c hi n: Huỳnh Duy Th y 3
 
Sáng ki n kinh nghi m. Năm h c 2012 - 2013 


- Xây d ng nguyên t c xác nh h tr c t a các tương ng v i m i lo i 
hình. 
- Khám phá, phân tích nhi u l i gi i trên m t bài toán, làm rõ quan h h u cơ, 
s h tr , b sung cho nhau gi a các cách gi i, t ó hoàn thi n ki n th c và n m b t 
bài toán m t cách th u áo và có chi u sâu. 


II.IP.HƯƠNG PHÁP TITN HÀNH H: I PHƯƠNG PHÁP I N HÀN 

1. Cơ s lý lu n và th c ti n: 
Qua quá trình gi ng d y, ngư i vi t luôn nâng cao ý th c t h c, tinh th n c u 
ti n, l ng nghe, h c h i nhi u th h th y cô. Tìm tòi, tham kh o nh ng tài li u có 
liên quan, khai thác, khám phá, phát hi n, ki n t o, x lý và tích lũy thông tin. 
2. Các bi n pháp ti n hành, th i gian: 
* T nh ng d ng bài trong các kỳ thi ch n h c sinh gi i, ngư i vi t suy nghĩ , 
"m x ", tìm ra bi n pháp, ý tư ng theo cách c a riêng mình, t o ra m t cách nhìn nhi u khía c nh, "nhìn" t phía bên trong c a m i bài toán. 
* Ngư i vi t xin cam oan r ng: tài này t b n thân mình xây d ng v i t t 
c lòng am mê c a ngư i ã "trót yêu" toán. Tuy t i không sao chép, d a d m t 
b t kì tài nào. 

Ngư i th c hi n: Huỳnh Duy Th y 4
 
Sáng ki n kinh nghi m. Năm h c 2012 - 2013 B. N I DUNG 
 II..M C TIÊU. M C TIÊU 
- V i k t c u và yêu c u chung c a chương trình hi n nay, vi c gi i toán b ng 
công c t a ưc c bi t nh n m nh. 
- V i vi c x lý các tính ch t, quan h hình h c b ng phép toán i s , ngư i 
vi t hy v ng góp m t chút công s c làm phong phú hơn "hành trang" c a ngư i d y 
toán, h c toán, b ng m t gi i pháp m nh "gi i pháp s d ng công c t a ". 

II. MÔ T GI I PHÁP C A TÀI. 


1. Tính môùi vaø tính saùng taïo cuûa giaûi phaùp: 
- Tính môùi cuûa giaûi phaùp döï thi theå hieän ôû 7 ñieåm sau: 
(7 ñieåm môùi naøy cuõng ñoàng thôøi khaéc phuïc ñöôïc nhöõng nhöôïc ñieåm cuûa 
giaûi phaùp ñaõ bieát). 

Moät laø: 

Bên c nh l i gi i có s n, tác gi sáng tác thêm ít nh t m t l i gi i m i cho m i 
bài toán (có nh ng bài toán tác gi trình bày 4 cách gi i, trong ó có 3 cách gi i m i 
do tác gi t sáng tác). T ó t o ra m t góc nhìn a chi u v bài toán r t ph thông và 
quan tr ng này. 


Hai laø: 

Làm rõ tính tương tác, quan h bi n ch ng, s h tr , b sung l n nhau gi a 
cách gi i truy n th ng và cách gi i s d ng công c t a , t suy nghĩ cho cách gi i 
này giúp n y sinh ý tư ng cho cách gi i khác và ngư c l i. T ó t o ra n h i u s l a 
ch n và "cơ h i" gi i bài toán cao hơn, có ư ng l i hơn. 

Ba laø: 

Ch ra ư c trên cùng m t bài toán, ta có th xác l p ư c các h tr c t a 
các v i nh ng v trí khác nhau, mà bài toán v n cho cùng k t qu . i u này th hi n 
tính c áo, s "t do" không b gò bó, c ng nh c c a gi i pháp. ây l i l à m t ư u 
 
i m rõ ràng c a gi i pháp. 
Ngư i th c hi n: Huỳnh Duy Th y 
 5
 
 
Sáng ki n kinh nghi m. Năm h c 2012 - 2013 
Boán laø: 


Ch ra ư c nh ng bài toán n u s d ng gi i pháp công c t a , thì bài gi i 
cho k t qu p, ng n g n, cô ng và tr n v n. 


Naêm laø: 

cp n nh ng bài toán hình h c ph ng, n u gi i b ng cách thu n túy 
truy n th ng thì khó th c hi n, th m chí b t c. Trong khi ó gi i pháp v n d ng công 
c ta v n kh thi. 

Saùu laø: 

X lý ư c bài toán b ng cách s d ng gi i pháp d thi thì ch t ch , thuy t 
 
ph c "d t i m" hơn so v i cách gi i thu n túy truy n th ng. 


Baûy laø: 

Xác l p ư c nguyên t c hình thành h tr c t a 
lo i hình. 
2. N i dung c th : 
 


các tương thích cho m i 
 
* Các nguyên t c c n lưu tâm khi gi i bài toán hình h c ph ng thu n túy b ng 
công c t a là: 
+ Ch n h tr c t a 
-G ct a , tr c t a thư ng g n li n v i i m và ư ng c bi t c a bài 
toán như: tâm ư ng tròn, nh góc vuông, trung i m o n th ng, chân ư ng cao . 
+ Chuy n i ngôn ng t y u t hình h c "thu n túy" sang ngôn ng t a 
.
- Chu n hóa dài các o n th ng và ơn v tr c. 
-T ó x ác nh t a các i m và phương trình các ư ng, theo hư ng h n 
ch n m c th p nh t vi c s d ng các tham s , i u ch nh giá tr c a các tham s 
nh n ư c nh ng t a " p" giúp các phép toán tr nên ơn gi n. 
+ Khai thác các tính ch t và phép toán liên quan n véctơ và t a như: 
- i u ki n theo t a 2 véc tơ vuông góc. 
Ngư i th c hi n: Huỳnh Duy Th y 6
 
Sáng ki n kinh nghi m. Năm h c 2012 - 2013 
.
- i u ki n theo t a 2 véc tơ cùng phương. 
- Tính kho ng cách t 1 i m n ư ng th ng d a theo t a .
- Tính s o c a góc h p b i 2 ư ng th ng d a theo t a 
+ V i s tr giúp c a công ngh máy tính ta không "ng i" khâu tính toán. 


HÌNH THÀNH H TR C T A TRONG M T 
PH NG NHƯ TH NÀO? 


* Bài toán có ơn gi n hay không, ph n l n ph thu c vào vi c hình thành h 
tr c t a và ơn v tr c. 
* Sau ây là cách ch n h tr c t a tương ng v i nh ng lo i hình ơn gi n và thư ng g p. 
   

Xem thêm: Một số bài toán liên quan đến trực tâm tam giác
Nhìn bài toán hình học phẳng bằng con mắt tọa độ của Huỳnh Duy Thủy Reviewed by Tân Phúc on 10:56:00 Rating: 5 Một bài viết khá hay về hình học phẳng, nhìn bài toán hình học phẳng bằng con mắt tọa độ, đây là sáng kiến kinh nghiêm của  tác giả Huỳnh D...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.