728x90 AdSpace

Tin nhanh

[Word] 2 đề thi THPT quốc gia môn Hóa 2015 Quảng Trị, Tp Hồ Chí Minh

2 đề dạng word và pdf chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 của tỉnh Quảng Trị và Tp Hồ Chí Minh

Các bạn đã xem chưa: 

Đề thi thử đại học môn Hóa 2015 của trường chuyên Lê Quý Đôn lần 1
Dạng: cả word và pdf, 5 trang. Mã đề 004. Thời gian làm bài 90 phút 
de thi thu dai hoc mon hoa 2015 le quy don quang tri phan 1

de thi thu dai hoc mon hoa 2015 le quy don quang tri phan 2

de thi thu dai hoc mon hoa 2015 le quy don quang tri phan 3

de thi thu dai hoc mon hoa 2015 le quy don quang tri phan 4
Đáp án và Đề của chuyên Lê Quý Đôn mã đề 004: 

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa 2015 Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh
Lần thứ I Khối A, B. Mã đề 134 (50 câu trắc nghiệm)
de thi thpt quoc gia mon hoa 2015 tp ho chi minh trang 4

de thi thpt quoc gia mon hoa 2015 tp ho chi minh trang 3

de thi thpt quoc gia mon hoa 2015 tp ho chi minh trang 2

de thi thpt quoc gia mon hoa 2015 tp ho chi minh trang 1

Lời giải và đề thi Hóa trường Phú NHuận 2015 lần I


Dạng Text:

Câu 1: Cho hỗn hợp gồm 1 mol chất X và 1 mol chất Y tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư) tạo ra 1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai chất X, Y là :
A. Fe, Fe2O3. B. FeO, Fe3O4 C. Fe, FeO D. Fe3O4, Fe2O3.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng
B. Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím.
C. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng.
D. Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím.
Câu 3: Amino axit X trong phân tử chỉ chứa hai loại nhóm chức. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH, thu được 17,7 gam muối. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là
A. 6. B. 9. C. 7. D. 8.
Câu 4: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH loãng vào mỗi dung dịch sau: FeCl3, CuCl2, AlCl3, FeSO4, BaCl2 . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp thu được kết tủa là :
A. 3 B. 4 C. 2 D. 1
Câu 5: Khí X làm đục nước vôi trong và được dùng để làm chất tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy. Chất X là :
A. NH3. B. O3. C. SO2 D. CO2.
Câu 6: Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khi thủy phân hoàn toàn đều thu được sản phẩm gồm alanin và glyxin?
A. 4. B. 5. C. 7. D. 6.
Câu 18: Tơ capron (nilon-6) được điều chế bằng cách trùng ngưng aminoaxit nào?
A. H2N-(CH2)3-COOH. B. H2N-(CH2)6-COOH. C. H2N-(CH2)4-COOH. D. H2N-(CH2)5-COOH
Câu 19: Cho 21,6 gam hỗn hợp gồm rượu etylic, axit fomic và etylenglicol tác dụng với kim loại Na (dư) thu được 0,3 mol khí H2. Khối lượng của etylenglicol trong hỗn hợp là bao nhiêu?
A. 9,2 gam B. 15,4 gam C. 12,4 gam D. 6,2 gam
Câu 20: Chất nào dưới đây khi phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư thì sau phản ứng không thu được 2 muối ?
A. Mg(HCO3)2. B. NO2. C. Cl2. D. AlCl3.
Câu 21: Cho hỗn hợp A chứa hai peptit X và Y tạo bởi các amino axit no mạch hở, phân tử chứa 1 nhóm -COOH, 1 nhóm -NH2 ,biết rằng tổng số nguyên tử O trong 2 phân tử X, Y là 13. Trong X hoặc Y đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Đun nóng 0,7 mol A trong KOH thì thấy 3,9 mol KOH phản ứng và thu được m gam muối. Mặt khác đốt cháyhoàn toàn 66,075 gam A rồi cho sản phẩm hấp thụ vào bình chứa Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 147,825 gam. Giá trị của m là
A. 490,6 B. 560,1 C. 470,1 D. 520,2
Câu 22: Amino axit X trong phân tử chỉ chứa hai loại nhóm chức. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH, thu được 17,7 gam muối. Số nguyên tử hidro trong phân tử X là
A. 8 B. 9 C. 6 D. 7
Câu 23: Hỗn hợp X gồm anđehit axetic, axit butiric, etilen glicol và axit axetic , trong đó axit axetic chiếm 27,13% khối lượng hỗn hợp. Đốt 15,48 gam hỗn hợp X thu được V lít CO2 (đktc) và 11,88 gam H2O. Hấp thụ V lít CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch NaOH x mol/l thu được dung dịch Y chứa 54,28 gam chất tan. Giá trị của x là
A. 1,6 B. 2,4 C. 1,8 D. 2,0

Câu 27: Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào 12,6 gam dd HNO3 60% thu được dd X (không có ion NH4+). Cho X tác dụng hoàn toàn với 105 ml dd KOH 1M, sau đó lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thu được 8,78 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của Cu(NO3)2 trong X là :
A. 30,08% B. 27,09%. C. 29,89% D. 28,66%
Câu 28: Thực hiện các thí nghiệm sau (ở điều kiện thường):
(a) Cho đồng kim loại vào dd sắt (III) clorua.   (b) Sục khí hiđro sunfua vào dd đồng (II) sunfat.
(c) Cho dd bạc nitrat vào dd sắt (III) clorua.    (d) Cho bột lưu huỳnh vào thủy ngân.
(e) Cho Chì kim loại vào dd HCl .            Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.
Câu 29: Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây:
A. CH2=CH−CN. B. CH3COO−CH=CH2.
C. CH2=C(CH3)−COOCH3. D. CH2=CH−CH=CH2.
Câu 30: Hòa tan hoàn toàn 2,43 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được 1,12 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối trong dd X là
A. 5,83 gam. B. 7,23 gam. C. 4,83 gam. D. 7,33 gam.
Câu 38: Cho sơ đồ phản ứng: Al(NO3)3  X  Y. Cặp chất X, Y nào không thỏa mãn sơ đồ trên?( biết mỗi mũi tên là một phản ứng)
A. Al2O3 và AlCl3. B. Al(OH)3 và NaAlO2. C. AlCl3 và Al(OH)3. D. Al(OH)3 và Al2O3.
Câu 39: Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ Y và Z (đều là chất khí ở điều kiện thường) có tỉ khối so với H2 là 14. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X chỉ thu được CO2 và H2O. Khi cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) tác dụng vừa đủ 600 ml dung dịch AgNO3 1M trong NH3 dư thì thu được hỗn hợp kết tủa. Phần trăm thể tích của Y trong hỗn hợp X là
A. 40%. B. 20%. C. 60%. D. 50%.
Câu 40: Hòa tan Fe vào dung dịch HCl dư , sau phản ứng thu được dung dịch X có 2 chất tan với nồng độ mol bằng nhau và 0,2 mol H2. Nhỏ AgNO3 dư vào dung dịch X , sau khi phản ứng hoàn toàn thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m gam kết tủa. Giá trị m là
A. 91,5. B. 57,4. C. 107,7. D. 86,1 
[Word] 2 đề thi THPT quốc gia môn Hóa 2015 Quảng Trị, Tp Hồ Chí Minh Reviewed by Tân Phúc on 20:49:00 Rating: 5 2 đề dạng word và pdf chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 của tỉnh Quảng Trị và Tp Hồ Chí Minh Các bạn đã xem chưa:  2...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.