728x90 AdSpace

Tin nhanh

Xem Sổ tay Đại số và Giải tích 10, 11, 12 gồm 106 trang Pdf

Để có thể giúp bạn đọc hệ thống tất cả những vấn đề liên quan đến chương trình toán 10, 11, 12 phần giải tích và đại số, VietMaths xin giới thiệu một tài liệu hay của tác giả Nguyễn Thanh Triều, đó là Sổ tay Đại số và Giải tích 10, 11, 12 bao gồm 106 trang Pdf.
Nếu ai đã theo dõi, thì hôm trước VietMaths đã đăng: Xem Sổ tay Hình học lớp 10, 11, 12 của Nguyễn Thanh Triều, nói chung là được nhiều thầy cô giáo đánh giá cao.

xem so tay dai so va so tay giai tich tu lop 10 den lop 12 

Nội dung của tài liệu bắt đầu với những vấn đề về mệnh đề tập hợp  và kết thúc với lý thuyết số phức.

Cuốn sổ tay tóm tắt lý thuyết toán đại số và giải tích cấp 3
 

Nói chung, cuốn sổ tay về giải tích, đại số toán lớp 10, 11, 12 này nên có trong ngăn tủ của các bạn: Download

Dạng text:
 
1 M»nh đ• và tªp hñp 11
1.1 M»nh đ• 11
1.2 Tªp hñp 11
1.2.1 Các tªp hñp sè 11
1.2.2 Ph¦n tû cõa tªp hñp 12
1.2.3 Các tªp hñp con cõa R 12
1.2.4 Các phép toán vîi tªp hñp 13
1.3 Sè g¦n đúng - Sai sè 15
1.4 Giîi thi»u lý thuy¸t tªp hñp 15
2 Hàm sè bªc nh§t và bªc hai 17
2.1 Khái ni»m cơ b£n v• hàm sè 17
2.1.1 Ánh x¤ 17
2.1.2 Khái ni»m hàm sè 18
2.1.3 Đç thà cõa hàm sè 19
2.1.4 Các tính ch§t cơ b£n cõa hàm sè 19
2.2 Hàm sè bªc nh§t 20
2.2.1 Hàm sè bªc nh§t 20
2.2.2 Hàm sè h¬ng y  b vîi b P R 20
2.2.3 Hàm sè y |x| 21
2.3 Hàm sè bªc hai 21
2.3.1 Cơ b£n v• hàm sè bªc hai 21
2.3.2 Đç thà 21
2.3.3 B£ng bi¸n thiên 22
2.3.4 Cách v³ đç thà 22

3 
 

4 MÖC LÖC

3 Phương trình và h» phương trình 23
3.1 Фi cương v• phương trình 23
3.1.1 Các khái ni»m cơ b£n 23
3.1.2 Phương trình tương đương và phương trình h»
qu£ 24
3.1.3 Bi¸n đêi tương đương các phương trình 24
3.2 Phương trình qui v• bªc nh§t, bªc hai 25
3.2.1 Gi£i và bi»n luªn phương trình bªc nh§t 25
3.2.2 Gi£i và bi»n luªn phương trình bªc hai 25
3.2.3 Đành lý v• têng và tích hai nghi»m cõa phương
trình bªc hai 26
3.2.4 Phương trình trùng phương 26
3.2.5 Phương trình chùa d§u giá trà tuy»t đèi 26
3.2.6 Phương trình chùa d§u căn thùc 27
3.3 Phương trình, h» phương trình bªc nh§t nhi•u ©n . . . 29
3.3.1 Phương trình bªc nh§t hai ©n 29
3.3.2 H» hai phương trình bªc nh§t 2 ©n 29
3.3.3 D¤ng tam giác cõa h» 3 phương trình bªc nh§t
ba ©n 29
3.3.4 H» ba phương trình bªc nh§t 3 ©n 29
3.3.5 Mët sè h» phương trình khác 30
4 B§t đ¯ng thùc và b§t phương trình 31
4.1 B§t đ¯ng thùc 31
4.1.1 Đành nghĩa 31
4.1.2 Các tính ch§t b§t đ¯ng thùc cơ b£n 31
4.1.3 B§t đ¯ng thùc chùa d§u giá trà tuy»t đèi . . . 32
4.1.4 B§t đ¯ng thùc Cauchy 32
4.1.5 B§t đ¯ng thùc Bunhiacopski 33
4.1.6 Giá trà lîn nh§t, nhä nh§t cõa mët hàm sè . . 33
4.2 B§t phương trình và h» b§t phương trình mët ©n . . . 34
4.2.1 Đi•u ki»n cõa mët b§t phương trình 34
4.2.2 Hai b§t phương trình (h» b§t phương trình)
tương đương 34
4.2.3 Các phép bi¸n đêi b§t phương trình 34
 

Phần 2: Sổ tay Đại số Giải tích lớp 10, lớp 11 và lớp 12 gồm 106 trang Pdf

4.2.4 Chú ý 35
4.3 D§u cõa nhà thùc bªc nh§t 35
4.4 B§t phương trình bªc nh§t 2 ©n 35
4.4.1 B§t phương trình bªc nh§t 2 ©n . . 35
4.4.2 H» b§t phương trình bªc nh§t 2 ©n . . 36
4.4.3 Bài toán tèi ưu trong kinh t¸ 36
4.5 D§u cõa tam thùc bªc hai 37
4.5.1 Đành lý v• d§u cõa tam thùc bªc hai . 37
4.5.2 Mët sè đi•u ki»n tương đương 37
5 Thèng kê 39
5.1 B£ng phân bè t¦n sè và t¦n su§t 39
5.1.1 T¦n sè và t¦n su§t cõa mët giá trà . 39
5.1.2 T¦n sè và t¦n su§t cõa mët lîp 39
5.2 Sè trung bình cëng 40
5.2.1 Sè trung bình cëng 40
5.2.2 Sè trung và 40
5.2.3 Mèt 40
5.2.4 Chån đ¤i di»n cho các sè li»u thèng kê . 41
5.3 Phương sai và đë l»ch chu©n 41
5.3.1 Công thùc tính phương sai 41
5.3.2 Ý nghĩa và cách sû döng phương sai 42
5.3.3 Đë l»ch chu©n 42
6 Cung và góc lưñng giác 43
6.1 Cung và góc lưñng giác 43
6.1.1 Quan h» giúa đë và radian 43
6.1.2 Đë dài cõa cung tròn 43
6.1.3 Sè đo cõa cung lưñng giác 43
6.1.4 Biºu di¹n cung lưñng giác 44
6.2 Giá trà lưñng giác cõa mët cung 44
6.2.1 Các ki¸n thùc cơ b£n 44
6.2.2 Các h¬ng đ¯ng thùc lưñng giác cơ b£n 46
6.2.3 Giá trà lưñng giác cõa các cung đèi nhau . 46
6.2.4 Giá trà lưñng giác cõa các cung bù nhau 46
6.2.5 Giá trà lưñng giác cõa các cung phö nhau 46
 


6.2.6 Giá trà lưñng giác cõa các cung hơn kém π 46
6.3 Công thùc lưñng giác 46
6.3.1 Công thùc cëng 46
6.3.2 Công thùc nhân đôi 47
6.3.3 Công thùc nhân ba 47
6.3.4 Công thùc h¤ bªc 47
6.3.5 Công thùc tính theo t  tan 2 47
6.3.6 Công thùc têng thành tích . 47
6.3.7 Công thùc tích thành têng . 48
6.3.8 Mët sè công thùc khác 48
7 Hàm sè lưñng giác 49
7.1 Hàm sè lưñng giác 49
7.1.1 Hàm sè sin 49
7.1.2 Hàm sè cos 50
7.1.3 Hàm sè tang 51
7.1.4 Hàm sè cotang 51
7.2 Phương trình lưñng giác cơ b£n 53
7.2.1 Phương trình cơ b£n theo sin 53
7.2.2 Phương trình cơ b£n theo cos 53
7.2.3 Phương trình cơ b£n theo tan . 54
7.2.4 Phương trình cơ b£n theo cot 55
7.3 Phương trình lưñng giác thưíng g°p 55
7.3.1 Phương trình lưñng giác đưa v• d¤ng đ¤i sè 55
7.3.2 Phương trình bªc nh§t đèi vîi sin và cos . . 56
7.3.3 Phương trình chùa têng (hay hi»u) và tích cõa
sin và cos 56
7.3.4 Phương trình đ¯ng c§p đèi vîi sin va cos . . . 57
7.4 Giîi thi»u v• lưñng giác 57
8 Tê hñp và xác su§t 59
8.1 Quy t­c đ¸m 59
8.1.1 Quy t­c cëng 59
8.1.2 Quy t­c nhân 60
8.2 Hoán và, ch¿nh hñp, tê hñp 60
8.2.1 Hoán và 60
 


8.2.2 Ch¿nh hñp 60
8.2.3 Tê hñp 61
8.3 Nhà thùc Newton 61
8.3.1 Công thùc nhà thùc Newton 61
8.3.2 Các tính ch§t 61
8.4 Lý thuy¸t cơ b£n v• xác su§t 62
8.4.1 Phép thû và bi¸n cè 62
8.4.2 Xác su§t cõa bi¸n cè 62
8.5 Giîi thi»u v• xác su§t thèng kê toán 63
9 Dãy sè 65
9.1 Phương pháp quy n¤p toán håc 65
9.2 Dãy sè 66
9.2.1 Cơ b£n v• dãy sè 66
9.2.2 Cách cho mët dãy sè 67
9.2.3 Dãy sè tăng, dãy sè gi£m 67
9.2.4 Dãy sè bà ch°n 68
9.3 C§p sè cëng 68
9.3.1 Cơ b£n v• c§p sè cëng 68
9.3.2 Sè h¤ng têng quát 69
9.3.3 Tính ch§t 69
9.3.4 Têng n sè h¤ng đ¦u 69
9.4 C§p sè nhân 69
9.4.1 Cơ b£n v• c§p sè nhân 69
9.4.2 Sè h¤ng têng quát 70
9.4.3 Tính ch§t 70
9.4.4 Têng n sè h¤ng đ¦u 70
10 Giîi h¤n 71
10.1 Giîi h¤n cõa dãy sè 71
10.1.1 Giîi h¤n húu h¤n 71
10.1.2 Giîi h¤n vô cüc 71
10.1.3 Các giîi h¤n đ°c bi»t 72
10.1.4 Đành lý v• giîi h¤n húu h¤n . 72
10.1.5 Liên h» giúa giîi h¤n húu h¤n và vô cüc 72
10.1.6 C§p sè nhân lùi vô h¤n 72
 

10.2 Giîi h¤n cõa hàm sè 73
10.2.1 Giîi h¤n húu h¤n 73
10.2.2 Giîi h¤n vô cüc 73
10.2.3 Các giîi h¤n đ°c bi»t 74
10.2.4 Các đành lý v• giîi h¤n húu h¤n 74
10.2.5 Các quy t­c v• giîi h¤n vô cüc 75
10.3 Hàm sè liên töc 76
10.3.1 Hàm sè liên töc 76
10.3.2 Các đành lý 76
11 Фo hàm 77
11.1 Các lý thuy¸t v• đ¤o hàm 77
11.1.1 Đành nghĩa 77
11.1.2 Quy t­c tính đ¤o hàm b¬ng đành nghĩa 77
11.1.3 Quan h» giúa tính liên töc và sü có đ¤o hàm 78
11.1.4 Ý nghĩa hình håc cõa đ¤o hàm 78
11.1.5 Ý nghĩa vªt lý cõa đ¤o hàm 78
11.2 Các qui t­c tính đ¤o hàm 78
11.2.1 Các công thùc 78
11.2.2 B£ng các đ¤o hàm cơ b£n 79
11.3 Vi phân 80
12 Kh£o sát hàm sè 81
12.1 Tính đçng bi¸n - nghàch bi¸n cõa hàm sè 81
12.2 Cüc trà cõa hàm sè 81
12.3 Giá trà lîn nh§t, nhä nh§t cõa hàm sè 82
12.3.1 Cách tìm giá trà lîn nh§t, giá trà nhä nh§t trên
mët đo¤n 82
12.3.2 Cách tìm giá trà lîn nh§t, nhä nh§t trên mët
kho£ng 82
12.4 Đưíng ti»m cªn 83
12.4.1 Đưíng ti»m cªn đùng 83
12.4.2 Đưíng ti»m cªn ngang 83
12.5 Các bưîc kh£o sát hàm sè 84
12.5.1 Sơ đç kh£o sát hàm sè y  f pxq 84

  
Xem thêm:
Chuyên đề Toán 10: Mệnh đề và tập hợp gồm 2 file Pdf
Một số dạng toán về số phức (chuyên đề của thầy Nguyễn Trung Kiên)
Xem Sổ tay Đại số và Giải tích 10, 11, 12 gồm 106 trang Pdf Reviewed by Tân Phúc on 22:24:00 Rating: 5 Để có thể giúp bạn đọc hệ thống tất cả những vấn đề liên quan đến chương trình toán 10, 11, 12 phần giải tích và đại số, VietMaths xin giới...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.