728x90 AdSpace

Tin nhanh

Xem Sổ tay Hình học lớp 10, 11, 12 của Nguyễn Thanh Triều

Gồm 76 trang Pdf  Sổ tay Hình học lớp 10, 11, 12 của Nguyễn Thanh Triều sẽ hệ thống đầy đủ những kiến thức về hình học ở chương trình Toán Trung học Phổ thông.

so tay hinh hoc lop 10 11 12 cua thay giao nguyen thanh trieu

Từ lý thuyết về véc tơ cho đến tọa độ không gian 3 chiều đều có cả, một tài liệu tròn trịa về hình thức và nội dung.
Hệ thống lý thuyết Toán hình học lớp 10 11 và 12
 
File Sổ tay hình học từ lớp 10 đến lớp 12: Download


Dạng text:
 1 Vec tơ 7
1.1 Khái ni»m vec tơ 7
1.1.1 Vec tơ 7
1.1.2 Vec tơ b¬ng nhau 8
1.2 Các phép toán vîi vec tơ 8
1.2.1 Phép cëng hai vec tơ 8
1.2.2 Phép trø hai vec tơ 9
1.2.3 Phép nhân vec tơ vîi mët sè thüc 10
2 H» thùc lưñng trong tam giác 13
2.1 Tích vô hưîng cõa 2 vec tơ 13
2.1.1 Góc giúa hai vec tơ 13
2.1.2 Tích vô hưîng cõa 2 vec tơ 14
2.1.3 Các tính ch§t 14
2.1.4 Tích vô hưîng và công thùc chi¸u 14
2.2 H» thùc lưñng trong tam giác 14
2.2.1 Đành lý cos 15
2.2.2 Đành lý sin 16
2.2.3 Đë dài đưíng trung tuy¸n cõa tam giác 16
2.2.4 Các công thùc v• di»n tích tam giác . . 16
2.2.5 Mët sè công thùc khác cho △ABC 17
2.3 H» thùc lưñng trong đưíng tròn 17
3 Tåa đë trong không gian 2 chi•u 19
3.1 Tåa đë cõa điºm trên tröc 19
3.1.1 Đë dài đ¤i sè cõa vec tơ trên tröc 19

3 
 

4 MÖC LÖC

3.1.2 H» thùc Chasles 20
3.1.3 Tåa đë cõa điºm trên tröc 20
3.2 Phương pháp tåa đë trong không gian 2 chi•u 20
3.2.1 Tåa đë cõa vec tơ 21
3.2.2 Tåa đë cõa điºm 21
3.3 Đưíng th¯ng trong không gian 2 chi•u 22
3.3.1 Phương trình cõa đưíng th¯ng 22
3.3.2 Và trí tương đèi cõa hai đưíng th¯ng 23
3.3.3 Góc giúa hai đưíng th¯ng 24
3.3.4 Kho£ng cách tø mët điºm đ¸n mët đưíng th¯ng 24
3.3.5 Đưíng phân giác cõa góc t¤o bði 2 đưíng th¯ng 25
3.4 Đưíng tròn trong không gian 2 chi•u 25
3.4.1 Phương trình đưíng tròn 25
3.4.2 Phương trình ti¸p tuy¸n cõa đưíng tròn . . . 26
3.4.3 Đi•u ki»n đº đưíng th¯ng ti¸p xúc vîi đưíng
tròn 26
3.4.4 Và trí tương đèi cõa đưíng th¯ng và đưíng tròn 26
3.4.5 Và trí tương đèi cõa 2 đưíng tròn 27
3.5 Elip trong không gian 2 chi•u 27
3.5.1 Đành nghĩa Elip 27
3.5.2 Phương trình chính t­c cõa Elip 28
3.5.3 Hình d¤ng cõa Elip 28
3.5.4 Tâm sai cõa Elip 28
3.5.5 Phương trình ti¸p tuy¸n cõa Elip 28
3.5.6 Đưíng chu©n cõa Elip 29
3.6 Hyperbol trong không gian 2 chi•u 29
3.6.1 Đành nghĩa Hyperbol 29
3.6.2 Phương trình chính t­c cõa Hyperbol 30
3.6.3 Hình d¤ng cõa Hyperbol 30
3.6.4 Đưíng ti»m cªn cõa Hyperbol 31
3.6.5 Tâm sai cõa Hyperbol 31
3.6.6 Đưíng chu©n cõa Hyperbol 31
3.7 Parabol trong không gian 2 chi•u 31
3.7.1 Đành nghĩa Parabol 31
3.7.2 Phương trình chính t­c cõa Parabol . 32
3.7.3 Hình d¤ng cõa Parabol 32
 

MÖC LÖC 5

3.8 Giîi thi»u v• 3 đưíng Cô nic 33
4 Hình håc không gian cê điºn 35
4.1 Фi cương 35
4.2 Các tiên đ• liên thuëc 36
4.3 Và trí tương đèi cõa đưíng th¯ng và m°t ph¯ng . . . 37
4.4 Sü song song trong không gian 39
4.4.1 Đành nghĩa 39
4.4.2 Đưíng th¯ng song song 39
4.4.3 M°t ph¯ng song song 41
4.4.4 Đưíng th¯ng và m°t ph¯ng song song 41
4.4.5 Phép chi¸u song song 42
4.5 Sü trüc giao trong không gian 43
4.5.1 Đành nghĩa 43
4.5.2 Sü trüc giao cõa đưíng th¯ng và m°t ph¯ng . 44
4.5.3 Sü trüc giao cõa hai đưíng th¯ng trong không
gian 45
4.5.4 M°t ph¯ng vuông góc 45
4.5.5 Phép chi¸u vuông góc 46
4.6 Mët sè cách tìm kho£ng cách 47
4.6.1 Kho£ng cách tø mët điºm đ¸n m°t ph¯ng . . 47
4.6.2 Kho£ng cách giúa đưíng th¯ng đ¸n m°t ph¯ng
song song 48
4.6.3 Cách düng đo¤n vuông góc chung cõa 2 đưíng
th¯ng chéo nhau d và d′ 48
4.6.4 Kho£ng cách giúa 2 đưíng th¯ng chéo nhau . 50
4.7 Các bài toán xác đành góc 50
4.7.1 Góc giúa 2 đưíng th¯ng 50
4.7.2 Góc giúa đưíng th¯ng và m°t ph¯ng 50
4.7.3 Góc giúa hai m°t ph¯ng 51
4.8 Các v§n đ• v• tính thº tích và di»n tích 53
4.8.1 Thº tích hình hëp chú nhªt 53
4.8.2 Thº tích hình lªp phương 53
4.8.3 Thº tích khèi hình chóp 53
4.8.4 Thº tích khèi lăng trö 54
4.8.5 Hình trö 54
 

6 MÖC LÖC

4.8.6 Hình nón 55
4.8.7 Hình nón cöt 56
4.8.8 Hình c¦u 57
5 Tåa đë trong không gian 3 chi•u 61
5.1 Vec tơ trong không gian 3 chi•u 61
5.2 H» tröc tåa đë trong không gian 3 chi•u 63
5.2.1 H» tröc tåa đë Oxyz 63
5.2.2 Tåa đë cõa mët điºm 63
5.2.3 Tåa đë cõa mët vec tơ 63
5.2.4 Biºu thùc tåa đë cõa các phép toán vec tơ . 64
5.2.5 Tích vô hưîng và các ùng döng 64
5.3 Tích có hưîng cõa 2 vec tơ và ùng döng 65
5.3.1 Tích có hưîng cõa 2 vec tơ 65
5.3.2 Ùng döng cõa tích có hưîng 66
5.4 M°t ph¯ng trong không gian 3 chi•u 67
5.4.1 Vec tơ pháp tuy¸n cõa m°t ph¯ng 67
5.4.2 Phương trình têng quát cõa m°t ph¯ng . . 67
5.4.3 Và trí tương đèi cõa 2 m°t ph¯ng 68
5.4.4 Kho£ng cách tø mët điºm đ¸n mët m°t ph¯ng 68
5.4.5 Chùm m°t ph¯ng 68
5.5 M°t c¦u 68
5.5.1 Phương trình m°t c¦u 68
5.5.2 Và trí tương đèi cõa m°t c¦u và m°t ph¯ng 69
5.5.3 Và trí tương đèi cõa m°t c¦u và đưíng th¯ng 70
5.6 Đưíng th¯ng trong không gian 3 chi•u 70
5.6.1 Các d¤ng phương trình cõa đưíng th¯ng . . . 70
5.6.2 Và trí tương đèi cõa 2 đưíng th¯ng 71
5.6.3 Và trí tương đèi cõa đưíng th¯ng và m°t ph¯ng 72
5.6.4 Mët sè cách tính kho£ng cách 72
5.6.5 Mët sè công thùc tính kho£ng cách 73
5.6.6 Mët sè công thùc tính góc 74
Tài li»u tham kh£o 76
 

Chương 1 
Vec tơ 


1.1 Khái ni»m vec tơ
1.1.1 Vec tơ
1. Vec tơ là đo¤n th¯ng có phân bi»t điºm nào là điºm đ¦u, điºm
nào là điºm cuèi.
−→
2. Xét vec tơ AB như hình v³ 1.1
A B


Hình 1.1: Vec tơ.

trong đó
(a) A là điºm đ¦u (hay điºm gèc).
(b) B là điºm cuèi (hay điºm ngån).
(c) N¸u A ≡ B thì A A gåi là vec tơ không, ký hi»u 0.
−→
(d) Đë dài đo¤n th¯ng AB gåi là đë dài cõa vec tơ AB,
−→
ký hi»u AB = BA = |AB|. Đë dài cõa vec tơ không là
| 0|=0.
−→
(e) Giá cõa AB là đưíng th¯ng đi qua A và B.

7

  
Bài tập và Lý thuyết hình học giải tích trong mặt phẳng Oxy của BoxMath
352 bài tập hình học phẳng Oxy có lời giải chi tiết đủ các loại
Xem Sổ tay Hình học lớp 10, 11, 12 của Nguyễn Thanh Triều Reviewed by Tân Phúc on 11:15:00 Rating: 5 Gồm 76 trang Pdf  Sổ tay Hình học lớp 10, 11, 12 của Nguyễn Thanh Triều sẽ hệ thống đầy đủ những kiến thức về hình học ở chương trình Toán ...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.