728x90 AdSpace

Tin nhanh

6 giáo án môn Sinh học 10 cơ bản, nâng cao kiểu word

Do nhiều bạn dạy sinh khối 10 gửi thư tới cho chúng tôi yêu cầu chia sẻ những giáo án môn sinh học 10 phần cơ bản và cả nâng cao để họ tham khảo cho nên VietMaths cũng mạng dạn giới thiệu ở đây 6 giáo án môn Sinh học 10 dạng word để mọi người xem thế nào.

giao an mon sinh lop 10 ca nam co ban va nang cao word

Không có nhiều nhưng có lẽ 6 bộ giáo án cũng khá đủ cho nhiều bạn dạy sinh cấp 3 lựa chọn. 
Xem một mẫu giáo án sinh lớp 10 dạng cơ bản đầy đủ cả năm


Vì là word nên rất nhẹ, phù hợp để biên soạn lại thành những giáo án sinh 10 đầy đủ hay nhất.
Download

Dạng text:
 I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS giải thích được tổ chức và nguyên tắc thứ bậc trong thế giới sống, đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức sống.
2. Kĩ năng: Rèn luyện tư duy hệ thống và rèn luyện phương pháp tự học.
3. Giáo dục cho học sinh về cơ sở khoa học về các cấp độ tổ chức sống trong sinh giới.
II. Chuẩn bị:
Hình vẽ các cấp độ tổ chức của thế giới sống.
III. Phương pháp dạy học:
Vấn đáp + trực quan, hoạt động nhóm.
IV. Trọng tâm bài giảng:
Đặc điểm chung các cấp tổ chức sống.
   V. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
1. æn định lớp:
2. Bài mới:

Hoạt động thầy trò Nội dung
Hoạt động 1: Các cấp tổ chức sống:
(?) Sinh vật khác vật vô sinh ở những điểm nào ?
HS
(?) Học thuyết tế bào cho biết những điều gì ?
HS: SV có những biểu hiện sống như: TĐC, sinh trưởng,... 
 ? Hãy quan sát hình vẽ sgk và nhận xét c¸ch thøc tæ chøc cña thÕ giíi sèng?
HS: quan h×nh vÏ th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi c©u hái.
GV: nhËn xÐt vµ bæ sung
Hoạt động 2: Đặc điểm các cấp tổ chức sống:
(?) Hãy cho biết các cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống ?
HS:
(?) Tại sao nói tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật ?
HS:
(?) Nguyên tắc thứ bậc là gì ?
HS:
(?) Thế nào là đặc điểm nổi trội ? Cho ví dụ ?
HS: 
(?) Đặc điểm nổi trội đặc trưng cho cơ thể sống là gì ?
 HS:
(?) Hệ thống mở là gì ? Sinh vật và môi trường có mối quan hệ như thế nào ?
HS:
(?) Làm thế nào để SV có thể sinh trưởng, phát triển tốt nhất trong môi trường ?
(?) Tại sao ăn uống không hợp lí sẽ bị bệnh ?
(?) Vì sao sự sống tiếp diễn liên tục từ thê hệ này sang thế hệ khác?
HS:
(?) Vì sao cây xương rồng khi sống trên sa mạc có nhiều gai dài và nhọn?
HS: th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi c©u hái.
GV: nhËn xÐt vµ bæ sung
 I. Các cấp tổ chức của thế sống:
- Thế giới sinh vật được tổ chức theo thứ bậc chặt chẽ.
- Tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật. Mọi hoạt động sống đều diễn ra ở tế bào.
- Các cấp tổ chức cơ bản của tổ chức sống bao gồm: Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái.Các giáo án môn Sinh học 10 cơ bản và nâng cao cả năm hay wordII. Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống:
1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc:
- Nguyên tắc thứ bậc: là tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên.
- Đặc điểm nổi bậc là đặc điểm của một cấp tổ chức nào đó được hình thành do sự tương tác của các bộ phận cấu tạo nên chúng. Đặc diểm này không thể có được ở cấp tổ chức nhỏ hơn.
- Đặc điểm nổi trội đặc trưng cho thế giới sống là: TĐC và NL, sinh trưởng, phát triển, sinh sản, cảm ứng, khả năng tự điều chỉnh cân bằng nội môi, tiến hoá thích nghi với môi trường.
2. Hệ thống mở và tự điều chỉnh:
- Hệ thống mở: SV ở mọi cấp độ tổ chức đều không ngừng trao đổi chất và năng lượng với môi trường. Sinh vật không chỉ chịu sự tác động của môi trường mà còn góp phần làm biến đổi môi trường.
- Khả năng tự điều chỉnh của hệ thống sống nhằm đảm bảo duy trì và điều hoà cân bằng động trong hệ thống để tồn tại và phát triển.
3. Thế giới sống liên tục phát triển:
- Sự sống tiếp diễn liên tục nhờ sự truyền thông tin trên AND từ thế hệ này sang thế hệ khác.
- Các sinh vật trên trái đất có chung nguồn gốc.
- Sinh vật có cơ chế phát sinh biến dị di truyền được tự nhiên chọn lọc nên thích nghi với môi trường và tạo nên một thế giới sống đa dạng và phong phú -> Sinh vật không ngừng tiến hoá. 

4. Củng cố:
Câu 1: Vật chất sống trong tế bào được xắp xếp theo trình tự nào ?
A. Phân tử vô cơ - đại phân tử - phân tử hữu cơ – siêu phân tử - bào quan.
B. Phân tử hữu cơ - phân tử vô cơ - đại phân tử - siêu phân tử - bào quan.
C. Phân tử vô cơ - phân tử hữu cơ - đại phân tử - siêu phân tử - bào quan. x
D. Phân tử vô cơ - đại phân tử - phân tử hữu cơ - siêu phân tử - bào quan.
Câu 2: Thế giới sống được sắp xếp theo các cấp tổ chức chính như thế nào ?
A. Tế bào - cơ thể - quần xã - quần thể - hệ sinh thái - sinh quyển.
B. Tế bào - cơ thể - quần thể - quần xã - hệ sinh thái - sinh quyển. x
C. Tế bào - bào quan - cơ thể - quần xã - hệ sinh thái - sinh quyển.
D. Tế bào - cơ thể - quần thể - loài - hệ sinh thái - sinh quyển.
Câu 3: Đặc điểm của thế giới sống ?
A. Không ngừng trao đổi chất va bnăng lượng với môi trường.
B. Là hệ mở có khả năng tự điều chỉnh.
C. Là hệ thống duy nhất trên hành tinh.
D. Cả a và b. x
5. H ướng dẫn về nhà:
- Học bài theo nộidung câu hỏi sách giáo khoa.
- Đọc trước bài mới sách giáo khoa .
VI. Rót kinh nghiÖm:

 ®• h×nh thµnh nªn 16 tÕ bµo con . Mçi tÕ bµo trªn ®• nguyªn ph©n mÊy ®ît:
A.4 hay 2     B 5 hay 1           C 1 hoÆc 2 hoÆc 2 hoÆc3 hoÆc4         D.C¶ a,b,c ®Òu sai
C©u 2.Vi sinh vËt nh©n s¬ cã h×nh thøc sinh s¶n nµo:
A.Trùc ph©n          B.N¶y chåi                      CB»ng bµo tö           D C¶ a,b,c
C©u 3 Sinh s¶n b»ng bµo tö v« tÝnh vµ h÷u tÝnh chØ cã ë sinh vËt nµo sau ®©y:
A.Trïng ®Õ giµy         B Trïng roi xanh          CNÊm mèc                 D Vi khuÈn
C©u4.Gi¶ sö trong ®iÒu kiÖn nu«i cÊy lÝ t¬ëng, 1 vi sinh vËt cø 20 phót l¹i ph©n ®«i mét lÇn th× sau 120 phót. sè tÕ bµo cña quÇn thÓ vi sinh vËt ®ã lµ bao nhiªu:
A.8                B. 12                      C. 32                      D 64
C©u5. Trong m«i tr¬êng nu«i cÊy kh«ng liªn tôc, sè l¬îng tÕ bµo cña quÇn thÓ vi sinh vËt kh«ng t¨ng kh«ng gi¶m ë pha nµo:
A. Pha tiÒm ph¸t       B Pha luü thõa         C Pha c©n b»ng                  D Pha suy vong
C©u6.Thêi gian cña mét thÕ hÖ lµ g×:
A. Thêi gian ®Ó sè l¬îng vi sinh vËt cña quÇn thÓ t¨ng gÊp 3 lÇn 
B.Thêi gian ®Ó quÇn thÓ vi sinh vËt t¨ng sè l¬îng tÕ bµo
C.Thêi gian ®Ó 1 tÕ bµo vi sinh vËt t¨ng kÝch th¬íc
D.Thêi gian tõ khi mét tÕ bµo ®¬îc sinh ra cho ®Õn khi tÕ bµo ®ã ph©n chia
C©u7 Muèi chua rau qu¶ lµ h×nh thøc:
A.lªn men ªtylÝc           B.Lªn men l¾c tÝch      C Tæng hîp pr«tªin          D Ph©n gi¶i pr«tªin
C©u8.C©u nµo sau ®©y sai:
A Loµi nµo cµng tiÕn ho¸ sÏ cã chu kú nguyªn ph©n cµng lín
B. Chu kú nguyªn ph©n lµ thêi gian diÔn ra mét ®ît nguyªn ph©n tõ ®Çu kú trung gian cho ®Õn cuèi kú cuèi
C Chu kú nguyªn ph©n tû lÖ nghÞch víi sè ®ît nguyªn ph©n 
D. C¸c giai ®o¹n trong mét chu kú nguyªn ph©n sÏ kh¸c nhau gi÷a c¸c loµi kh¸c nhau
C©u9.Sinh s¶n cã h×nh thµnh v¸ch ng¨n lµ ®Æc ®iÓm cña h×nh thøc sinh s¶n nµo sau ®©y cña vi sinh vËt nh©n s¬:
A. N¶y chåi                  B.Bµo tö                  CPh©n ®«i            D. Kh«ng ph¶i a,b,c
C©u10.Qu¸ trình nguyªn ph©n kh«ng x¶y ra ë tÕ bµo nµo sau ®©ycña c¬ thÓ ®a bµo:
A.Hîp tö       B.TÕ bµo sinh dôc mÇm     C. TÕ bµo sinh d¬ìng      D.TÕ bµo sinh dôc chÝn
C©u11.Mét gen cã chiÒu dµi 4080 A0 vµ 2880 liªn kÕt hi ®r«.h•y tr¶ lêi c©u hái sau:
-Sè l¬îng tõng lo¹i nu cña gen lµ bao nhiªu:
A. G=X= 480 vµ A=T= 720                              B.G=X= 540 vµ A=T= 360  
C.G=X= 460 vµ A=T= 540                                D. G=X= 300 vµ A=T= 450
C©u12.Nhãm vi sinh vËt nµo sau ®©y cã kiÓu quang tù d¬ìng:
A.NÊm, ®éng vËt nguyªn sinh                                  B Vi khuÈn lam t¶o ®¬n bµo
C.Vi khuÈn kh«ng chøa l¬u huúnh, nÊm            D. §éng vËt nguyªn sinh, vi khuÈn Ni r¸t ho¸
C©u13.Vi khuÈn lam cã kiÓu dinh d¬ìng nµo sau ®©y:
A.Ho¸ tù d¬ìng                                             B. Ho¸ dÞ d¬ìng
C. Quang tù d¬ìng                                          D. Quang dÞ d¬ìng
C©u14.Vi khuÈn sinh s¶n chñ yÕu theo h×nh thøc nµo:
A.Trùc ph©n         B.TiÕp hîp               C.N¶y chåi            DB»ng bµo tö
C©u 15.§iÒu nµo sau ®©y ®óng khi nãi vÒ Vi trót
A.Lµ d¹ng sèng ®¬n gi¶n nhÊt                          B.Khång cã cÊu t¹o tÕ bµo
C.CÊu t¹o tõ hai thµnh phÇn c¬ b¶n lµ Pr« tª in vµ A xÝt nu clª Ýc
D C¶ a,b,c
PhÇn 2.Tù luËn: 
Bµi tËp 1. -NÕu 10 tÕ bµo nguyªn ph©n 5 ®ît Tìm.
-Sè tÕ bµo con vµ sè NST do m«i tr¬êng néi bµo cung cÊp . 
-Sè NST cã trong c¸c tÕ bµo con.Cho biết bé NST cña loµi 2n=20  
Bµi tËp 2. ë khØ bé NST l¬ìng béi 2n=48 Cho biÕt tæng sè tÕ bµo sinh tinh vµ sè tÕ bµo sinh trøng thùc hiÖn qu¸ tr×nh gi¶m ph©n lµ 50.NÕu sè NST trong c¸c giao tö ®ùc nhiÒu h¬n trong c¸c giao tö c¸i lµ 600.
1.Sè tÕ bµo sinh tinh vµ sè NST trong c¸c tinh trïng lµ bao nhiªu:
2.Sè NST trong c¸c trøng lµ bao nhiªu :
3.T×m sè NST bÞ tiªu biÕn trong c¸c thÓ ®Þnh h¬íng:


Tr¬êng THPT yªn thµnh ii. §Ò kiÓm tra m«n sinh häc 10
                       Thêi gian lµm bµi: 45 phót           M• ®Ò 234
PhÇn 1. C©u hái tr¾c nghiÖm:
Häc sinh lùa chän ph¬¬ng ¸n nµo th× ®iÒn ph¬¬ng ¸n ®ã vµo b¶ng sau:
C©u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        
        
C©u1.Thêi gian cña mét thÕ hÖ lµ g×:
A. Thêi gian ®Ó sè l¬îng vi sinh vËt cña quÇn thÓ t¨ng gÊp 3 lÇn 
B.Thêi gian ®Ó quÇn thÓ vi sinh vËt t¨ng sè l¬îng tÕ bµo
C.Thêi gian ®Ó 1 tÕ bµo vi sinh vËt t¨ng kÝch th¬íc
D.Thêi gian tõ khi mét tÕ bµo ®¬îc sinh ra cho ®Õn khi tÕ bµo ®ã ph©n chia
C©u2 Muèi chua rau qu¶ lµ h×nh thøc:
A.lªn men ªtylÝc           B.Lªn men l¾c tÝch      C Tæng hîp pr«tªin          D Ph©n gi¶i pr«tªin
C©u3.C©u nµo sau ®©y sai:
A Loµi nµo cµng tiÕn ho¸ sÏ cã chu kú nguyªn ph©n cµng lín
B. Chu kú nguyªn ph©n lµ thêi gian diÔn ra mét ®ît nguyªn ph©n tõ ®Çu kú trung gian cho ®Õn cuèi kú cuèi
C Chu kú nguyªn ph©n tû lÖ nghÞch víi sè ®ît nguyªn ph©n 
D. C¸c giai ®o¹n trong mét chu kú nguyªn ph©n sÏ kh¸c nhau gi÷a c¸c loµi kh¸c nhau
C©u4.Vi khuÈn lam cã kiÓu dinh d¬ìng nµo sau ®©y:
A.Ho¸ tù d¬ìng                                             B. Ho¸ dÞ d¬ìng
C. Quang tù d¬ìng                                          D. Quang dÞ d¬ìng
C©u5.Vi khuÈn sinh s¶n chñ yÕu theo h×nh thøc nµo:
A.Trùc ph©n         B.TiÕp hîp               C.N¶y chåi            DB»ng bµo tö
C©u6.§iÒu nµo sau ®©y ®óng khi nãi vÒ Vi trót
A.Lµ d¹ng sèng ®¬n gi¶n nhÊt                          B.Khång cã cÊu t¹o tÕ bµo
C.CÊu t¹o tõ hai thµnh phÇn c¬ b¶n lµ Pr« tª in vµ A xÝt nu clª Ýc
D C¶ a,b,c
C©u7.Cã mét sè tÕ bµo ®Òu tr¶i qua nguyªn ph©n víi sè ®ît b»ng nhau :
®• h×nh thµnh nªn 16 tÕ bµo con . Mçi tÕ bµo trªn ®• nguyªn ph©n mÊy ®ît:
A.4 hay 2     B 5 hay 1           C 1 hoÆc 2 hoÆc 2 hoÆc3 hoÆc4         D.C¶ a,b,c ®Òu sai
C©u8.Vi sinh vËt nh©n s¬ cã h×nh thøc sinh s¶n nµo:
A.Trùc ph©n          B.N¶y chåi                      CB»ng bµo tö           D C¶ a,b,c
C©u9. Sinh s¶n b»ng bµo tö v« tÝnh vµ h÷u tÝnh chØ cã ë sinh vËt nµo sau ®©y:
A.Trïng ®Õ giµy         B Trïng roi xanh          CNÊm mèc                 D Vi khuÈn
C©u10.Gi¶ sö trong ®iÒu kiÖn nu«i cÊy lÝ t¬ëng, 1 vi sinh vËt cø 20 phót l¹i ph©n ®«i mét lÇn th× sau 120 phót. sè tÕ bµo cña quÇn thÓ vi sinh vËt ®ã lµ bao nhiªu:
A.8                B. 12                      C. 32                      D 64
C©u11.Trong m«i tr¬êng nu«i cÊy kh«ng liªn tôc, sè l¬îng tÕ bµo cña quÇn thÓ vi sinh vËt kh«ng t¨ng kh«ng gi¶m ë pha nµo:
A. Pha tiÒm ph¸t       B Pha luü thõa         C Pha c©n b»ng                  D Pha suy vong
C©u12.Sinh s¶n cã h×nh thµnh v¸ch ng¨n lµ ®Æc ®iÓm cña h×nh thøc sinh s¶n nµo sau ®©y cña vi sinh vËt nh©n s¬:
A. N¶y chåi                  B.Bµo tö                  CPh©n ®«i            D. Kh«ng ph¶i a,b,c
C©u13.Qu¸ trình nguyªn ph©n kh«ng x¶y ra ë tÕ bµo nµo sau ®©ycña c¬ thÓ ®a bµo:
A.Hîp tö       B.TÕ bµo sinh dôc mÇm     C. TÕ bµo sinh d¬ìng      D.TÕ bµo sinh dôc chÝn
C©u14.Mét gen cã chiÒu dµi 4080 A0 vµ 2880 liªn kÕt hi ®r«.h•y tr¶ lêi c©u hái sau:
-Sè l¬îng tõng lo¹i nu cña gen lµ bao nhiªu:
A. G=X= 480 vµ A=T= 720                              B.G=X= 540 vµ A=T= 360  
C.G=X= 460 vµ A=T= 540                                D. G=X= 300 vµ A=T= 450
C©u15.Nhãm vi sinh vËt nµo sau ®©y cã kiÓu quang tù d¬ìng:
A.NÊm, ®éng vËt nguyªn sinh                                  B Vi khuÈn lam t¶o ®¬n bµo
C.Vi khuÈn kh«ng chøa l¬u huúnh, nÊm            D. §éng vËt nguyªn sinh, vi khuÈn Ni r¸t ho¸
                              PhÇn 2.Tù luËn: 
Bµi tËp 1. –NÕu 20 tÕ bµo nguyªn ph©n 3 ®ît Tìm.
-Sè tÕ bµo con vµ sè NST do m«i tr¬êng néi bµo cung cÊp . 
-Sè NST cã trong c¸c tÕ bµo con.Cho biết bé NST cña loµi 2n=30  
Bµi tËp 2. ë một loài bé NST l¬ìng béi 2n=46 Cho biÕt tæng sè tÕ bµo sinh tinh vµ sè tÕ bµo sinh trøng thùc hiÖn qu¸ tr×nh gi¶m ph©n lµ 40.NÕu sè giao tö ®ùc nhiÒu h¬n số giao tö c¸i lµ 110.Tìm
1.Sè tÕ bµo sinh tinh vµ sè NST trong c¸c tinh trïng ?
2.Sè NST trong c¸c tinh trùng :
giáo án môn sinh 10 học kì 1 và hk2 cho giáo viên sinh học      C¸c giíi sinh vËt
I Môc tiªu bµi häc:
 *Qua bµi n¹y häc sinh n¾m ®­îc:
-C¬ së ph©n lo¹i cña n¨m giíi sinh vËt
-T¹i sao l¹i cã sù ph©n lo¹i theo n¨m giíi sinh vËt ®ã
-§Æc ®iÓm cña tõng giíi sinh vËt ®ã
-Sinh vËt tån t¹i lµ sù thèng nhÊt tõ mét nguån gèc chung
-N©ng cao ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng cho häc sinh
  
6 giáo án môn Sinh học 10 cơ bản, nâng cao kiểu word Reviewed by Tân Phúc on 12:42:00 Rating: 5 Do nhiều bạn dạy sinh khối 10 gửi thư tới cho chúng tôi yêu cầu chia sẻ những giáo án môn sinh học 10 phần cơ bản và cả nâng cao để họ tham...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.