728x90 AdSpace

Tin nhanh

Thiết kế đề kiểm tra 15 phút chương Vectơ dạng trắc nghiệm toán

Hôm nay, các bạn hãy cùng chúng tôi thử soạn, thiết kế đề kiểm tra 15 phút chương Vectơ dạng trắc nghiệm toán (trắc nghiệm khách quan).
Để làm tốt bạn phải đọc kỹ: Cách soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn toán
a. Mục tiêu đánh giá
Về kiến thức:
- Hiểu được tọa độ của vectơ, của điểm trên hệ trục.
- Biết được biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ, tọa độ trung điểm của đoạn thẳng, tọa độ trọng tâm của tam giác.
Về kỹ năng:
- Tính được tọa độ vectơ khi biết toạ độ hai đầu mút.
- Sử dụng được biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ.
- Xác định được tọa độ trung điểm của đoạn thẳng và tọa độ trọng tâm của tam giác.

cach soan de kiem tra 15 phut chuong vecto hay nhat hien nay

b. Nội dung đề
1. (Nhận biết) Trong hệ trục tọa độ  $\left( O,\overrightarrow{i},\overrightarrow{j} \right)$, cho vectơ $\overrightarrow{u}(x;\ y)$. Khi đó ta có:
I. $\overrightarrow{u}=y\overrightarrow{i}-x\overrightarrow{j.}$               
II. $\overrightarrow{u}=y\overrightarrow{i}+x\overrightarrow{j.}$
III. $\overrightarrow{u}=x\overrightarrow{i}-y\overrightarrow{j.}$           
IV. $\overrightarrow{u}=x\overrightarrow{i}+y\overrightarrow{j.}$
2. (Nhận biết) Trong hệ trục tọa độ   cho điểm M có tọa độ (x; y). Khi đó
I. $\overrightarrow{MO}=x\overrightarrow{i}+y\overrightarrow{j.}$           
II. $\overrightarrow{OM}=x\overrightarrow{i}+y\overrightarrow{j.}$
III. $\overrightarrow{MO}=y\overrightarrow{i}+x\overrightarrow{j.}$          
IV. $\overrightarrow{OM}=y\overrightarrow{i}+x\overrightarrow{j.}$
3. (Thông hiểu) Trong hệ trục tọa độ Oxy cho ba điểm A, B, C biết $A({{x}_{A}};\ {{y}_{A}}),\ \,B({{x}_{B}};\ {{y}_{B}}),\ \,C({{x}_{C}};\ {{y}_{C}})$. Khi đó
    I. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=({{x}_{C}}-{{x}_{A}};\ {{y}_{C}}-{{y}_{A}}).$
    II. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=({{x}_{A}}-{{x}_{C}};\ {{y}_{A}}-{{y}_{C}}).$
    III. $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}=({{x}_{C}}-{{x}_{A}};\ {{y}_{C}}-{{y}_{A}}).$
    IV. $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}=({{x}_{A}}-{{x}_{C}};\ {{y}_{A}}-{{y}_{C}}).$
4. (Nhận biết) Cho hai điểm $M(-5;\,8),\ N(-5;\ -8)$. Trung điểm I của đoạn thẳng MN có toạ độ là:
    I. (0; – 8).                II. (0; 8).
    III. (– 5; 8).                IV. (– 5; 0).
5. (Nhận biết) Trong hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC biết $A(-2;6),\ \,B(3;-8),\ \,C(-1;-\ 10)$, G là trọng tâm của tam giác ABC. Khi đó tọa độ của G là
I.          II.          III.          IV.
6. (Vận dụng) Gọi M(2;3), N(-4; 6), P(3;0) lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, AC của tạm giác ABC. Khi đó, tọa độ điểm A là
    I. (9; -3)                II. (-9; 3)   
    III. (9; 3)                IV. (-9; -3)
7. (Vận dụng) Cho các điểm A(1 ; -2), B(0 ; 3), C(-3 ; 4), D(-1 ; 8). Ba điểm nào trong bốn điểm đã cho là ba điểm thẳng hàng?
I. A, B, C.        II. B, C, D.        III. A, B, D.        IV. A, C, D.
8. (Thông hiểu) Điền vào chỗ … để có kết quả đúng.
Cho hai điểm $A(4;-5),\ B(-7;\ 3)$, điểm I đối xứng với A qua B có toạ độ là (…, …)
9. (Vận dụng) Điền vào chỗ …… để có kết quả đúng.
Trong hệ trục Oxy cho ba vectơ $\overrightarrow{a}(2;5),\ \overrightarrow{b}(4;-1),\ \overrightarrow{c}(0;5)$. Vectơ $\overrightarrow{v}=3\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}+\overrightarrow{c}$ có toạ độ là (…, …).
10. (Vận dụng) Cho hai vectơ $\overrightarrow{a}=(m\,\,;\,\,6),\,\,\overrightarrow{b}=(4\,\,;\,\,n-3)$. Hỏi với giá trị nào của m và n thì   là hai vectơ đối?
I. m = – 4; n = 3.                II. m = – 4; n = –9.   
III. m = 4; n = –9.                IV. m = – 4; n = –3.

Hướng dẫn chấm đề kiểm tra 15 phút dạng trắc nghiệm khách quan như ở trên:
cùng nhau thiết kế đề kiểm tra 15 phút chương Vectơ dạng trắc nghiệm toán
Tài liệu Tham khảo:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Sách giáo viên Hình học 10, NXB Giáo dục.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hình học 10, NXB Giáo dục.
3. Trần Văn Hạo (chủ biên) (2006), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 10 trung học phổ thông toán học, Hà Nội.
4. Nguyễn Phụng Hoàng, Võ Hoàng Lan (1996), Phương pháp kiểm tra và đánhgiá thành quả học tập, NXBGD, Hà Nội.
5. Nghiêm Xuân Hùng, Lâm Quang Thiệp (1995), Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục, Hà Nội.

Bạn đã xem chưa?
Thiết kế đề kiểm tra 15 phút chương Vectơ dạng trắc nghiệm toán Reviewed by Tân Phúc on 04:06:00 Rating: 5 Hôm nay, các bạn hãy cùng chúng tôi thử soạn, thiết kế đề kiểm tra 15 phút chương Vectơ dạng trắc nghiệm toán (trắc nghiệm khách quan). Để ...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.